The Binding Of Isaac 1.0.0.1

The Binding Of Isaac 1.0.0.1

The Binding Of Isaac – Shareware –
The Binding of Isaac is a randomly generated action RPG shooter with heavy Rogue-like elements. Following Isaac on his journey players will find bizarre treasures that change Isaac’s form giving him super human abilities and enabling him to fight off droves of mysterious creatures, discover secrets and fight his way to safety.

Tổng quan

The Binding Of Isaac là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi The Binding Of Isaac.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của The Binding Of Isaac là 1.0.0.1, phát hành vào ngày 02/08/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 1.0.0.1, được sử dụng bởi 80 % trong tất cả các cài đặt.

The Binding Of Isaac đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

The Binding Of Isaac Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho The Binding Of Isaac!

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có The Binding Of Isaac cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản